Grensoverschrijdend of ongewenst gedrag

Bestuur en begeleiders (trainers, coaches en vrijwilligers) moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. Voor alle begeleiders die binnen de vereniging taken uitvoeren voor de jeugd(teams) is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van HVH.

De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Vormen van grensoverschrijdend gedrag

Seksuele intimidatie
Een belangrijk onderwerp binnen grensoverschrijdend gedrag is seksuele intimidatie. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd  

Discriminatie.
Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden, medewerkers of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur en nationaliteit.

Intimiderend gedrag/pesten.
In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene waarop de aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of ongewenst is. Als een lid, medewerker of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan moet degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.

Agressie en geweld
Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk, telefonisch of via sociale media plaatsvinden.
  • Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.
  • Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.

Interne criminaliteit
Er is sprake van interne criminaliteit wanneer leden/vrijwilligers zich eigendommen van de club toe-eigenen.

Uitgangspunten

Alle vormen van ongewenst gedrag worden beschouwd als een schending van de integriteit van leden, werknemers of vrijwilligers. Ongewenst gedrag kan leiden tot afname van concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, ziekte (verzuim) en uiteindelijk tot het vertrek bij de vereniging. Het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag is een onderdeel van het sociale beleid van de vereniging. Alle medewerkers en leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongewenst gedrag.

Bestuursleden en medewerkers dienen zich kritisch op te stellen tegenover verschijnselen die ongewenst gedrag zouden kunnen veroorzaken en dienen hiertegen op te treden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Bj vragen of opmerkingen over dit onderwerp of als u in contact wilt komen met de vertrouwenspersoon van onze vereniging kunt u contact opnemen met Yvonne Zijp op telefoonnummer  06 – 54642325 of via mail op: info@kwaliteitenmeer.nl